Regulamin

Regulamin

§1 Informacje wstępne
1. Oznaczenie przedsiębiorcy: Joanna Chrostowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska, ul. Jagiellońska 29/110, 96-100 Skierniewice, NIP: 768-176-15-01, REGON 146814956, zwana dalej także „Zleceniobiorcą”
2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa w szczególności:
a. Na czym polegają świadczone usługi
b. W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy, jej wykonania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy
c. Zasady rozliczeń
d. Zasady składania i rozpoznawania reklamacji
e. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Użytkownik zwany jest w dalszej części Regulaminu „Zleceniodawcą”.

§2 Usługi
1. Zleceniobiorca świadczy usługi prawnicze.
2. Oprócz świadczenia usług prawniczych tradycyjnie, Zleceniobiorca świadczy także usługi prawnicze drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Zlecenie wykonania usług może nastąpić z wykorzystaniem połączenia telefonicznego lub wiadomości mailowej.
4. Usługi są świadczone osobiście przez Zleceniobiorcę, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie wykonania usługi osobie trzeciej, w szczególności pracownikowi, współpracownikowi, podwykonawcy lub kontrahentowi.
5. Wykonanie usługi nie oznacza świadczenia usług na zasadzie wyłączności na rzecz danego Zleceniodawcy. Z zachowaniem ograniczeń wynikających z konfliktu interesów, Zleceniobiorca jest uprawniony do świadczenia usług także na rzecz innych podmiotów, w tym podmiotów, których zakres prowadzonej działalności gospodarczej pokrywa się lub jest zbliżony do przedmiotu działalności Zleceniodawcy.

§3 Zasady zawierania umowy. Termin wykonania umowy
1. Zleceniodawca zainteresowany oferowanymi usługami kontaktuje się telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej lub mailowo na adres kancelaria.chrostowska@gmail.com podając zwięzły opis sprawy i w jaki sposób ma być świadczona pomoc prawna, w jakim terminie i przekazując dane kontaktowe umożliwiające wykonania umowy, ustalenie szczegółów i rozliczenie.
2. Zakres usług, sposób ich wykonania, termin realizacji oraz wynagrodzenie za świadczone usługi i termin jego płatności są ustalane indywidualnie przed dokonaniem płatności.
3. Zleceniobiorca świadczy usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Sposób świadczenia usługi strony ustalają przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia. Usługodawca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną. Koszt dostępu do internetu Usługobiorca pokrywa we własnym zakresie.
4. Zleceniobiorca poinformuje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Zleceniodawcą, pisemnie przed zawarciem umowy, w ramach wymiany korespondencji, przed zapłatą wynagrodzenia za usługę
5. Zawarcie Umowy następuje wraz w terminie i na zasadach ustalonych indywidualnie przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
6. Aby móc korzystać z usług niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz urządzenia, na którym możliwe będzie odczytanie zamówionego dokumentu lub też posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie audio lub audio-wideo w razie zamówienia zlecenia wykonania usługi w tej formie.
7. Do zawarcia umowy nie jest wymagane zalogowanie na stronie internetowej.
8. W wyjątkowych wypadkach, w razie braku możliwości przyjęcia zlecenia, Zleceniodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z wyjaśnieniem przyczyny.
9. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Spory wynikające z umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich.

§4 Prawa i obowiązki stron umowy.
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania usług w umówionym terminie, z zachowaniem zasad staranności i profesjonalizmu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i interesu Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania ze Zleceniobiorcą w zakresie wykonywanych usług, zwłaszcza poprzez udzielanie potrzebnych informacji i pozostawanie w kontakcie w niezbędnym zakresie.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia za usługi na zasadach ustalonych indywidualnie przez strony.

§5 Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie.
1. Umowa zostaje zawarta na czas ustalony indywidualnie przez strony, w zależności od specyfiki usług w danym przypadku.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego i dwustronnego porozumienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca będący konsumentem oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z Pouczeniem stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą elektroniczną na adres kancelaria.chrostowska@gmail.com lub telefonicznie na numer: 573-180-209 albo pocztą poleconą na adres: ul. Jagiellońska 29 lok 110, 96-100 Skierniewice.
5. Odstąpienie od umowy może być dokonane do czasu jej wykonania; po wykonaniu w pełni usługi przez Zleceniobiorcę w tym terminie za zgodą Zleceniodawcy, Zleceniodawca traci prawo do odstąpienia od umowy. W razie gdyby termin wykonania usług był krótszy niż wskazany powyżej termin na odstąpienie od umowy, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni.
§6 Rozliczenia i płatności
1. Wysokość wynagrodzenia, termin i sposób jego płatności oraz zakres usług objętych wynagrodzeniem są każdorazowo indywidualnie uzgadniane przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.
2. O ile Zleceniodawca i Zleceniobiorcą nie postanowią inaczej, uiszczone wynagrodzenie za usługi prawnicze nie obejmuje kosztów i opłat sądowych, opłat skarbowych, opłat za wydanie dokumentów, opłat pocztowych lub innych opłat.
3. W przypadku niewykonania umowy, rozwiązania umowy przed jej wykonaniem, odstąpienia od umowy przed jej wykonaniem lub nieprzyjęcia zlecenia, środki wpłacone przez Zleceniodawcę podlegają niezwłocznemu zwrotowi w całości.

§7 Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę podstawową 100.000 euro oraz jest objęta ubezpieczeniem grupowym z sumą dodatkową 250.000 euro.
2. W razie powierzenia wykonania usługi osobie trzeciej, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności.

§8 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usług mogą być składane pocztą elektroniczną na adres kancelaria.chrostowska@gmail.com lub telefonicznie na numer: 573-180-209 albo pocztą poleconą na adres ul. Jagiellońska 29 lok. 110, 96-100 Skierniewice.
2. Reklamacja musi zawierać co najmniej dane Zleceniodawcy, oznaczenie usługi, której dotyczą, opis zastrzeżeń co do wykonania usługi, sposób, w jaki ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację i dane kontaktowe w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 7 dni.

§9 Pozasądowe rozwiązywanie sporów
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
https://uokik.gov.pl/pomoc.php

2. Klient będący konsumentem ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy
(np. http://www.spsk.wiih.org.pl/)
b. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mediacyjnych w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą
(np. http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137)
c. Skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR znajdującej się pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL . Adres poczty elektronicznej: kancelaria.chrostowska@gmail.com

§10 Dane osobowe. Ciasteczka
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz informacja dotycząca Ciasteczek została zamieszczona w zakładce Polityka Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Regulamin może zostać zaktualizowany z ważnej przyczyny, takiej jak zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, o czym Zleceniodawcy i potencjalni Zleceniodawcy będą informowani z wyprzedzeniem. Informacja o zmianach w Regulaminie będą następowały poprzez publikację zmienionego Regulaminu, przy czym zmiany nie obejmują umów już zawartych, lecz odnoszą się do umów zawieranych po publikacji zmian.
3. Na życzenie Zleceniodawcy lub potencjalnego Zleceniodawcy, Regulamin może być przesłany droga elektroniczną na wskazany przez zainteresowanego adres mailowy.
Załącznik 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data
Dane konsumenta:
Imię i nazwisko
Adres
Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska
ul. Jagiellońska 29 lok. 110
96-100 Skierniewice
kancelaria.chrostowska@gmail.com

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja / My ………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...................................................

Adres konsumenta(-ów) ...................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...................................

Data ..........................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Joannę Chrostowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska, NIP 768-176-15-01, REGON 146814956, adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 29 lok 110, tel. 573 180 209, kancelaria.chrostowska@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.