Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.kancelariachrostowska.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Joanna Chrostowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Chrostowska, NIP 7681761501.
Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są na potrzeby realizacji usług prawniczych, zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowoadministracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz w związku z rozliczeniem księgowym, wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy lub świadczenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, zwłaszcza w związku z usługami księgowymi, informatycznymi, zastępstwem procesowym lub podwykonawstwem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić także na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów, urzędów i instytucji.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących (w tym do uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub poprawiania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych – co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wobec korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych, należy skontaktować się z Kancelarią: ul. Jagiellońska 29 lok. 110, 96-100 Skierniewice; tel. 573 180 209; kancelaria.chrostowska@gmail.com